EnglishSiteMapFAQ
首頁   abaotus 產品中心技術資料 聯系我們

圖
 
人細胞生長因子產品
量子點產品

人ELISA試劑盒系列

大鼠ELISA試劑盒
小鼠ELISA試劑盒
其它動物ELISA試劑盒
核酸試劑盒
ELISA試劑盒定制
其它類試劑盒
相關抗原和抗體
染色固定液及其它
國產血制品
動物陽性陰性血清
 
 
 

 


   貨號
   產品中文名稱
   品牌
   規格
   單位
   價格
   備注
   RX100217
   豬藍耳N-NSP7抗原
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100218
   豬圓環2型CAP抗原
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100219
   豬偽狂犬gB抗原
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100220
   豬偽狂犬gE抗原-S
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100221
   豬偽狂犬gE抗原-L
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100222
   豬旋毛蟲抗原
   睿信生物
   1mg
   2800
   天然抗原
   RX100223
   豬瘟E2抗原-S
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100224
   豬瘟E2抗原-L
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100225
   犬細小抗原
   睿信生物
   1mg
   2000
   重組蛋白
   RX100226
   O型口蹄疫VP1抗原 -S
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100227
   O型口蹄疫VP1抗原 -L
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100228
   豬藍耳N抗原
   睿信生物
   1mg
   1200
   重組蛋白
   RX100229
   布氏桿菌脂多糖LPS抗原
   睿信生物
   1mg
   3000
   天然抗原
   RX100230
   布氏桿菌脂多糖單克隆抗體
   睿信生物
   1mg
   1500
   單克隆抗體
   RX100231
   結核分支桿菌LPS抗原
   睿信生物
   1mg
   2800
   天然抗原
   RX100232
   口蹄疫3ABC抗原
   睿信生物
   1mg
   2000
   重組蛋白
   RX100233
   布氏桿菌抗原
   睿信生物
   1mg
   2000
   重組蛋白
   RX100234
   牛結核ESAT-6抗原
   睿信生物
   1mg
   2000
   重組蛋白
   RX100235
   包蟲病/細粒棘球絳蟲抗原
   睿信生物
   1mg
   2800
   天然抗原

   


 
北京中科物源物技術有限公司 Tel:15911176870 E-mail:zkwysw@126.com  點擊與我聯系
Copyright ©Zkwy Bio-tech All rights reserved. 京ICP備09032296號
Website Designed by Kongxiangrui
有哪些黄色网站